۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه

نشریه شماره 2 آتش منتشر شد

نشریه آتش را از طریق پست الکترونیک ما تقاضا کنید! و در پخش وسیع آن ما را یاری رسانید.
 
در این شماره:
 
زن در نگاه فاشیسم
خشونت زیر پوست
معرفی کتاب«تاریخ مردم آمریکا»
نبض ماهشهر با اعتصاب می زند
 اسب تک شاخ وخدا 


آتش به اوضاع و مسائل گوناگون جامعه و جهان می پردازد. تضادهای طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذهبی که زیر پوست جمهوری اسلامی جاری است را بر می شکافد. می کوشد راه حل ریش های هر یک از این تضادها را تبلیغ کند و روابط و رو شهای آلترناتیو انقلابی را پیش بگذارد.
آتش مخالف بی چون و چرای دنیای وارونه،سرمایه داری است. با همه رنج و جنون و زشتی هایش، از اشغالگری امپریالیستی و جنگ های ناعادلانه گرفته تا
بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی، از نابودی محیط زیست گرفته تا تجارت سكس و كار كودكان.
آتش فرهنگ عقب گرا و مخدری كه بر افكار جامعه سنگینی می كند را به چالش می گیرد. علیه عادت است و بی تفاوتی. علیه بی فكری است و باور به قضا و قدر. علیه دست روی دست گذاشتن است و علیه گلیم خود را ازآب بیرون كشیدن به قیمت له كردن بقیه.
دیدگاه آتش، یک دیدگاه کمونیستی است،کمونیسمی شاداب و پر توان که افسانه «مرگ کمونیسم » را به ریشخند می گیرد.
روی سخن آتش با مردم ستمدیدۀ تشنۀ رهایی است. م یخواهد آینه ای باشد که کنشگران انقلابی و نواندیشان، اهداف و کم و کیف مبارزه خود را در آن ببینند.
شما را به همكاری دعوت می كنیم: با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و عكس و آثار هنری نگارشی. به پخش آتش به وسیع ترین شكل ممكن و به شیوه های مناسب كمك كنید.
email: atash1917@yahoo.com


هشت مارس، روز جهانی زنان است.مناسبتی برای ابراز همبستگی با هم سرنوشتان مان. یادآور تاریخ مبارزات مان. مبارزاتی که به اشکال مختلف بروز می یابد و حول شعارهایی گونه گون متمرکز می شود، ولی همواره به سوی رهایی است.رهایی از نظام طبقاتی و مردسالار.
دولت دینی در هر قدم دشمنی خود با زنان را به نمایش می گذارد. زنان در هر لحظه و با هر نفس برای زندگی کردن و برای اثبات انسان بودن و هویت مستقل خود با ایدئولوژی و قانون این نظام رو در رو می شوند.
لغو حجاب اجباری، لغو تمامی جداسازی ها در کتاب های درسی، در کلاس دانشگاه، در خیابان و محل کار، و در دادگاه هایی که تحمیل بیداد بر زنانند.... جدایی کامل دین از دولت .
برای ما که نظام سرمایه داری و حکومت مذهبی را در مقابل خود داریم این قدم مهمی در راه رهایی زنان است.