۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

آتش شمارۀ پنج، روز 6 اردیبهشت  در آستانۀ اول ماه مه منتشر می شود

 
آتش شماره چهار اردیبهشت 1391منتشر شد!

در این شماره:

الگوی تمکین
سوداگران افیون توده ها
فاتحان جنگ نابرابر
خطر اعدام شهروندان عرببرای اینکه تراژد یهای تاریخی تکرار نشود، کارگران و تودههای ستمدیده باید بیاموزند که:
در پس هر یک از جملات، اظهارات، وعده وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و جتماعی،منافع طبقات مختلف را جستجو کنند.