۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

آتش شمارۀ 10، مهر 1391آتش
شمارۀ 10، مهر 1391
از اینجا دانلود کنید


سرسخن : به مناسبت بازگشایی دانشگاهها 
سـنگر آزادی را رها نمیکنیـم!
قهر سرمایه و حریق تعصب
ظاهرا و باطن تهران
مهندسی فکر مردم
خدا هم تاریخ خود را دارد
کابوس یک مهمانی  پیمان پناهی
واقعیت کمونیسـم چیست؟
آموختیم که  آرمانگرا و بلندپرواز باشیم...
با کارگران جنوب