۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

آتش « شماره پنج» اول ماه مه 1391منتشر شد!

آتش « شماره پنج» اول ماه مه 1391منتشر شد!

به مناسبت اول ماه مه )روز جهانی کارگر(
انقلاب سوسیالیستی: چارۀ فلاکت و نکبت و بی عدالتی!

در این شماره:

دربارۀ تغییرات در قانون کار جمهوری اسلامی
زنان کارگر: متن یا حاشیه؟
اسمش را گذاشته اند دستمزد!
انترناسیونال است نژاد انسا نها....
حزب، طبقه، قدرت سیاسی