۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن، روز مبارزه برای گسستن زنجیرهای بردگی،


گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن، روز مبارزه برای گسستن زنجیرهای بردگی


یاران! ولوله های پراکنده را به سرودی روشن تبدیل کنیم. در صف اول مبارزه برای برچیدن نظام ضد زن جمهوری اسلامی قرار گیریم. ما اولین قربانیان حکومت جور و بیداد اسلامی بوده ایم. این دشمنان دغلکار مردم 33 سال پیش اول به ما حمله کردند، با زنجیر شریعت و سنت ما را به بردگی کشیدند و کل جامعه را به عقب بردند.

یاران! دورۀ قدر قدرتی جمهوری اسلامی به پایان رسیده، خیزشهای توده ای علیه دستگاه ستم و استثمار بلند می‏شوند، افت می‏کنند تا بار دیگر بلندتر اوج بگیرند. این مرتجعین از برخاستن زنانی که دیگر نمی خواهند برده باشند در هراسند.
یاران! حرکت کنیم. الهام بخش سایرین شویم تا برخیزند و برای ساختن آینده ای که در آن کنیزی و فرودستی، فقر و خودکشی و تحقیر نباشد، مبارزه کنند. مرتجعین حاکم به قدرت نهفته در ما آگاهند. خود نیز آن را باور کنیم. آنها احادیث و قصه های مذهبی شان را زیر و رو میکنند و دنبال نشانه ای میگردند تا ثابت کنند در تاریخ و سنت شان به زن بصورت چیزی غیر از برده نیز نگریسته اند. 33 سال وقت گشتن داشتند اما پیدا نکردند.

جمهوری اسلامی، زن را شهروند درجه ی دو میداند، برایش حصار می كشد و پاسبان می گذارد. در قرن بیست و یكم ما را برده احكام مذهبی هزار و چهارصد سال پیش كرده است. حجاب اجباری، سنگسار، مجاز شمردن قتل های ناموسی توسط مردان خانواده، جهنم كردن چاردیواری خانه و بیرون خانه برای زنان، كمترین جنایتهائی است كه این رژیم در حق ما مرتكب شده است. زن ستیزی وحشیانه دولتی و قلدری مرد بر زن آنقدر در طول تاریخ تكرار شده است كه بسیاری آن را نظم طبیعی امور فرض می كنند. حال آنكه چنین نیست. وقتی آتشفشان خشم ما سرباز كند، سیلاب آن هر باور كهنه را ذوب کرده و به جامعه می فهماند كه این نظم، نظم كهنه و بیماریست و قرنهاست عمرش بسر آمده است. وقتی ما بپا خیزیم و گسستن زنجیرها را آغاز کنیم آنگاه دیگر حفظ ارزشها و رفتارهای کهنه در هیچ جا و هیچ عرصه ای آسان نخواهد بود. چه در قانون، چه در خانواده، چه در رفتارهای اجتماعی، چه در صحنه کار و تولید و چه در هنر و ادبیات.
یاران! در روز جهانی هشت مارس به یکدیگر بپیوندیم و در مقابل قدرت حاکم قدعلم کنیم. بپا دارندۀ آتش ها باشیم همچون مادران و خواهرانمان که پیش از این در زندان های جمهوری اسلامی سرافراز جان باختند. همچون زنان کمونیست و انقلابی ای که نهال نبرد برای رهایی را با خون خود آبیاری کردند. همان ها که در گلزار خاوران و خاوران های دیگر در سراسر کشور یا در مکان های بی نام و نشان آرمیده اند اما همیشه در قلبهای مردم جاودانه اند.
افق های روشن در حال شکل گرفتن اند. باید بلندپرواز بود و آنچه را که در تمام 33 سال گذشته غیرممکن می نمود، ممکن کرد. باید هر چه آگاهانه تر و قاطعانه تر در مبارزات تاریخ سازی که فرا می رسد شرکت كنیم. صف مبارزات دموکراتیک و کمونیستی بدون وجود زنان قاطعیت و رادیکالیسمی را که برای زیر و رو کردن جهان کهنه جور و بند لازم است نخواهد داشت. این مبارزات بدون آنکه زنان در زمره رهبران سیاسی و سازمانگران اش باشند، نخواهند توانست نوید دهنده جامعه ای نوین باشند.
یاران! روز هشت مارس، روز بین المللی زنان، روز مبارزه ی همه زنان آزاده و انقلابی جهان علیه ظلم و ستم و استثمار است. باشد تا در این روز سرود نبرد علیه مرتجعین و امپریالیستها درسراسر جهان طنین انداز شود.

این روز رزم جهانی مبارك باد!

یاران! بدون متشکل شدن قدرتی نخواهیم داشت. بدون ایده های روشن مبارزاتی، مبارزه مان در نیمه راه خواهد ماند. ایجاد تشكل انقلابی زنان را شعار هر كوی و برزن کنیم. تشکل هایی که گام به گام رشد كند و همه جا و همه زنان را از هر قشر و طبقه ای در بر بگیرد. بیائید تا گروه های كوچك و بزرگ، مخفی و علنی زنان در محلات و ادارات و بیمارستانها و كارخانجات، گروه های دختران دانش آموز و دانشجو را ایجاد کنیم، با یكدیگر برای پیشبرد مبارزه مان نقشه ریخته و تدبیر کنیم. فضائی ایجاد کنیم که بتوانیم بدون دلهره و اضطراب از رنجهایمان و رویاهایمان برای آزادی و برابری حرف بزنیم. در کنار هم بحث و مطالعه كنیم تا آگاهی فمینیستی مان بالا رود. ادعانامه صادر کنیم، شبنامه پخش كنیم و زنان دیگر را به پیوستن به این مبارزه تاریخی مان دعوت كنیم. ما در این حركت قدرت و اعتماد به نفس كسب میکنیم. دیگر در جنگ و گریزهای خیابانی با مزدوران جمهوری اسلامی كسی نمیتواند ما را به صف عقب و “جای امن” براند. ما زنان برابری جنسیتی را در میدان مبارزات خونین دیکته خواهیم كرد.
تمام قشرها و طبقات تحت ستم و استثمار بخصوص طبقه كارگر در حرکت مبارزاتی ما ذینفع اند. این مبارزه فقط برای زنان و توسط زنان نیست بلكه برای رهائی كل جامعه است. این مبارزه فقط علیه جمهوری اسلامی نیست بلكه ادعانامه ایست علیه كلیت نظام طبقاتی كه امپریالیسم جهانی حامی و نگاهبان آنست. رهائی زحمتكشان و تمام طبقات تحت استثمار كاملا و مطلقا با رهائی زنان از موقعیت فرودست و نابرابر مرتبط است. بهمین جهت شركت هر چه گسترده زحمتكشان بخصوص كارگران در مبارزه زنان برای آزادی و برابری جزئی از مبارزه آنان برای رهائی خودشان و تمام ستمدیدگان جامعه است. این حرف ما کمونیست های انقلابی است که پیگیرترین مدافع جنبش رهایی زنانیم.

یاران! برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم بپا خیزیم. بنای جامعه ای نوین را بریزیم که در آن از ستم طبقاتی، جنسیتی، ملی و مذهبی و نژادی هیچ نشانی نباشد. زیرا آزادی کامل زنان با سرنگون شدن تمام و کمال نظام طبقاتی میسر میشود.

- برای سرنگونی دولت دینی، برای جدایی دین از دولت مبارزه کنیم!
- برچیده باد گشت ارشاد، کمیته های انضباطی، اتاق های فکر ضد فمینیستی در دانشگاهها و مدارس!
- برچیده باد حجاب اجباری!
- ما خواهان لغو تمامی قوانین شرعی و عرفی ضد زن، لغو مجازات های ویژه زنان هستیم!
- زنان به ازای کار برابر باید از دستمزد و مزایای برابر با مردان برخوردار شوند!
- علیه جداسازی جنسیتی در محیط کار، محیط های اجتماعی و آموزشی، کتاب های درسی و.....مبارزه کنیم!
علیه چند همسری و صیغه، علیه ازدواج کودکان مبارزه کنیم!

نشریه آتش 8  مارس 1390