۱۳۹۱ فروردین ۲, چهارشنبه

نشریه آتش شماره 3

دراین شماره می خوانید:

عهدنامۀ ترکمنچای مدل قرن بیست و یکم  
اروپای نامتحد
دربارۀ تغییرات اخیر در قانون صیغه
بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ
واکنش ها به یک جدایی
مرد نامرئی شما را می پاید

آتش به اوضاع و مسائل گوناگون جامعه و جهان میپردازد. تضادهای طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذهبی که زیر پوست جمهوری اسلامی جاری است را بر می شکافد.
می کوشد راه حل ریشه ای هر یک از این تضادها را تبلیغ کند و روابط و رو شهای آلترناتیو انقلابی را پیش بگذارد.
آتش مخالف بی چون و چرای دنیای وارونه سرمایه داری است. با همه رنج و جنون و زشتی هایش، از اشغالگری امپریالیستی و جنگ های ناعادلانه گرفته تا بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی، از نابودی محیط زیست گرفته تا تجارت سكس و كار كودكان.
آتش فرهنگ عقبگرا و مخدری كه بر افكار جامعه سنگینی میكند را به چالش می گیرد. علیه عادت است و بی تفاوتی، علیه بی فكری است و باور به قضا و قدر. علیه دست روی دست گذاشتن است و علیه گلیم خود را از آب بیرون كشیدن به قیمت له كردن بقیه.
دیدگاه آتش، یک دیدگاه کمونیستی است کمونیسمی شاداب و پر توان که افسانه «مرگ کمونیسم » را به ریشخند میگیرد.
روی سخن آتش با مردم ستمدیدۀ تشنۀ رهایی است. م یخواهد آینه ای باشد که کنشگران انقلابی و نواندیشان، اهداف و کم و کیف مبارزه خود را در آن ببینند.
شما را به همكاری دعوت میكنیم: با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و عكس و آثارهنری نگارشی.
به پخش آتش به وسیع ترین شكل ممكن و به شیوه های مناسب كمك كنید