ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

«آتش» ـ شمارۀ 53 ـ فروردین 1395

منتشر شد
ـ سرسخن: باز هم دربارۀ انتخابات ـ رژیم ژله ای، رای ژله ای
ـ وجدان برای فروش، آدم برای فروش
ـ نیش عقرب نه از ره کین است...: دربارۀ ستم و سرکوب در کردستان
ـ رصد امواج گرانشی، انقلابی در فیزیک کیهان شناسی
ـ واقعیت کمونیسم چیست: یک جهان بینی علمی؛
 یک کنجکاوی بی حد و مرز دربارۀ جهان
ـ گل فروش های شهر ما