۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه

آتش شماره 9


آتش
شمارۀ 9، شهریور 1391 منتشر شد
در این شماره می خوانید:
از اینجا دانلود کنید

 آن جنایتهای نابخشــودنی   

چرا این زمین لرزهها  پس لرزه ندارد 

  حقیقت خونین سرمایه داری 

چالش های جنبش دادخواهی 

روزی که خمینی باد کاشت و توفان درو کرد 

نشـینند و زاینـد شـیران نر؟! 

اصل دگرگونی  و  افسانۀ  «ذات بشر»  

گفت و گویی با جوانان ساز به دست در خیابان